21.07.2016г. | 498 преглеждания

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила

Играта на UNILAB LP „Въображението развихрете, приказката довършете!“ ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194, и агенция „Хъб Ахед” ООД, ЕИК: 203193087 ("Организатор на Играта").

С регистрирането си за участие в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта ("Официални правила").

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на www.stoperolhydra.bg.

Организаторът и Възложителят на Играта си запазват правото да допълват или променят Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: www.stoperolhydra.bg, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Възложителят и Организаторът не са длъжни да ги информират по друг начин за настъпилите промени.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00:00 часа на 21 юли 2016 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 25 август 2016 г. включително.

Раздел 3. Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП „ЕУ Фармация”, „Торо Груп” ООД, „Публисис” АД, „Хъб Ахед” ООД, "Профешънъл Транслейшън" ООД, на дружеството, предоставящо куриерски услуги за целите на Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 4. Механизъм на Играта

Всяка седмица (общо 4 седмици) в рамките на играта Организаторът качва една Приказка с отворен край на www.stoperolhydra.bg/prikazka. Всеки, който желае да участва в Играта трябва да качи на www.stoperolhydra.bg/prikazka свой авторски текст-предложение за продължение/завършек на Приказката за съответния етап, в който участва. Приказката е разделена на 4 етапа/части, за всеки от който участниците изпращат свой авторски текст-предложение за продължение на Приказката. Четвъртият етап е финален и с него Приказката е завършена.

Участникът качва авторския текст във формата за участие, която се намира в активната за седмицата част/етап на Приказката на www.stoperolhydra.bg/prikazka. Качването става чрез писане директно на текст във формата за участие или копиране на текст от файл или прикачване на текстови файл (.doc, например).

Във формата за участие участникът попълва също своите имена и e-mail за контакт.

Участие в конкретен етап (седмица) може да има само с качване на текст в рамките на съответната седмица/етап от Приказката.

С качване на авторски текст на www.stoperolhydra.bg/prikazka, участникът:

  • декларира, че е автор на текста и притежава всички необходими права за публикуването на текста на www.stoperolhydra.bg/prikazka, както и че това действие не нарушава каквито и да е права на трети лица, включително, но не само, авторски права;
  • разрешава и предоставя на Възложителя и Организатора право да използват, разгласяват, записват и съхраняват неограничено качения от него текст, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и да го копират, възпроизвеждат, разпространяват за целите на Играта, нейното провеждане и уреждане на последиците от нея, без ограничение в територията и без да се дължи възнаграждение;

Всеки участник може да участва с един текст на седмица, като това се зачита за едно участие. Всеки участник има право да участва във всеки етап от четирите етапа на Играта.

Възложителят и Организаторът на Играта си запазват правото за премахване на авторски текст, в случай че има неподходящо съдържание, както и при получено оплакване от трети лица, че същият нарушава техни права.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изпращат текстове "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата за използване на страницата на Играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и Възложителя. За нарушения на Официалните правила ще се считат, без ограничение, следните действия: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие или увеличава шансовете за спечелване на Играта от някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила; в) изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения и всякакви други „злонамерени” или вредни програми и компютърни кодове, предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на страницата на Играта или върху нормалната работа на неговите посетители; г) всякакви други недобросъвестни действия, които, по преценка на Организатора и Възложителя, пречат на провеждането на Играта и не са необходими за целите на участието в нея.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и Възложителя, като Организаторът и Възложителят не дължат обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на използване на страницата на Играта. Участието в Играта не изисква и по никакъв начин не е обвързано с покупката на Стоперол Хидра или друг продукт на Възложителя.

 

Наградите в Играта са два вида:

  1. Bubble Bed – надуваем диван (общо за периода на Играта – 4 бр.).
  2. Кана Brita Aluna XL (общо за периода на Играта – 8 бр.).

За всяка от четирите седмици на Играта ще бъдат изтеглени по 1 бр. Bubble bed и по 2 бр. Кана Brita Aluna XL (общ брой на наградите за периода на Играта – 12 бр.).

Раздел 6. Процедура на обявяване, предявяване, валидиране и получаване на наградите

Предметни награди ще бъдат предоставяни, само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Наградите в Играта ще бъдат определяни на база избор от жури, състоящо се от представители на Възложителя и Организатора.

  • След приключване на всяка от седмиците и съответно на всеки етап/част от Приказката, журито прочита всички изпратени (качени във формата за участие) текстове за дадената седмица и избира три авторски текста за печеливши за седмицата, като един от текстовете е определен като най-добър за седмицата и неговият автор печели 1 бр. Bubble bed, а авторите на другите два текста печелят по 1 бр. кана Brita Aluna XL.

Печелившите се оповестяват на седмична база. Печелившите за всяка от седмиците се публикуват в рамките до 4 дни след седмичния избор на журито на интернет адрес www.stoperolhydra.bg/prikazka.

Седмиците за всеки от етапите/частите на Приказката и дните на обявяване на печелившите са, както следва:

a. 21 юли – 28 юли 2016 г. /обявяване на печелившите 3 август 2016 г./

b. 28 юли – 04 август 2016 г. /обявяване на печелившите 10 август 2016 г./

c. 04 авуст – 11 август 2016 г. /обявяване на печелившите 17 август 2016 г./

d. 11 август – 18 август 2016 г. /обявяване на печелившите 24 август 2016 г./

Печелившите участници ще бъдат уведомени до 5 (пет) дни чрез изпращане на e-mail на посочения от тях e-mail адрес, в който ще бъдат приканени да се свържат с Възложителя на Играта за уточнения по получаване на наградата – точен адрес и телефон за връзка.

Спечелилите ще получат наградите си, чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 10 (десет) дни след като Възложителят на Играта е получил необходимите данни за извършване на доставката, както е посочено по-горе. Куриерските разходи са за сметка на Възложителя на Играта.

Ако печелившият участник не се свърже с Възложителя на Играта до 2 (две) седмици след първоначалния опит за контакт, както е посочено по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Възложителя на Играта.

В случай, че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение от куриер не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 10 (десет) дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и Възложителят не отговарят (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Възложителя и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторът и Възложителят на Играта не носят отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

При получаването на наградата, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

При получаване на наградата се подписва приемно-предавателен протокол между куриера и получателя на наградата.

Организаторът и Възложителят нямат ангажимент да предоставят награда на спечелил участник, подал непълни или неверни данни.

Раздел 7. Отговорност

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта, поставените седмични срокове, както и регистрации, при които изпратените авторски текстове не отговарят на изискванията по Раздел 4 от настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

Организаторът и Възложителят на Играта не се задължават да водят кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда, както и с който и да е участник след изтичане на срока на Играта по какъвто и да било повод.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът и Възложителят са възложили услуги във връзка с Играта.

Без да се ограничава горното, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес, e-mail адрес или телефон за връзка. Организаторът и Възложителят не носят отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора и Възложителя за причинените им вреди и пропуснати ползи.

Възложителят и Организаторът могат да дисквалифицират определен участник, в случай че, по тяхна преценка, поведението му нарушава правилата на използване на страницата на Играта.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност, в случай, че публикувани текстове нарушават каквито и да е права на трети лица. Това не засяга правото им по Раздел 4 по-горе да премахват публикувани текстове, при получено оплакване от трети лица, че са нарушени техни права.

Раздел 8. Невъзможност за замяна

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Раздел 9. Прекратяване на Играта

Организаторът и Възложителят имат неотменимото право да променят Официалните правила на Играта, както и да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора и Възложителя. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Решението по този раздел е само на Организатора и Възложителя и изцяло по тяхна преценка, като за това Организаторът и Възложителят не дължат обяснение на участниците в Играта.

В случай на прекратяване на Играта преди изтичане на срока по Раздел 2, Организаторът и Възложителят следва да публикуват съобщение за горното на https://www.stoperolhydra.bg/.

В случай на предсрочно прекратяване на Играта, Организаторът и Възложителят се задължават единствено да положат разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Играта.

Раздел 10. Защита на личните данни

Възложителят на Играта, ТП „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194, е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идинтификационен № 371810 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

С регистрирането си за участие в Играта, участникът дава изричното си съгласие изпратените от него авторски текстове, да бъдат обработвани от ТП „ЕУ Фармация” за целите на Играта, така както е описано в настоящите Официални правила, включително с цел валидно участие в Играта.

С регистрирането си за участие в Играта, участникът дава изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни [три имена, телефон (мобилен или стационарен), имейл адрес и адрес] от ТП „ЕУ Фармация” за целите на Играта, включително с цел валидно участие в Играта, както и за установяване и поддържане на връзка с него и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

Всеки участник има право да възрази срещу такова обработване, както и право на достъп, коригиране или заличаване на неговите лични данни от базата данни на ТП „ЕУ Фармация”, като изпрати писмено искане на адрес София, бул. България 81 Б, ет.2, офис 3.

Участникът предоставя собствените си лични данни доброволно, като отказът да се предоставят личните данни, определени в този Раздел 10, води до невъзможност за участие в Играта и/ или за получаване на спечелена награда.

В случай на спечелване на награда участниците в Играта се съгласяват, че техните имена могат да се публикуват за неограничено време в секция “Приказка” на www.stoperolhydra.bg с цел оповестяване на печелившите участници от Играта, както и да се публикуват на фейсбук страницата на Стоперол Хидра.

Организаторът и ТП „ЕУ Фармация” декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това е необходимо за целите на настоящата Игра (напр. предоставянето им на дружества, осъществяващи куриерски служби) или в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел 11. Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора, Възложителя на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град. 

 

Сподели

Разгледай още статии

© 2016 Всички права запазени проект на HA