15.05.2017г. | 776 преглеждания

Официални правила на промоция Стоперол Хидра

 

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила

Играта на UNILAB LP ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194  ("Организатор на Играта").

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта ("Официални Правила").

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на www.stoperolhydra.bg .

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: www.stoperolhydra.bg, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не e длъжeн да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00:00 часа на 15 май 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 30 септември 2017 г. включително.

Раздел 3. Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Торо Груп ООД, Хъбахед ООД, на наетия куриер, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 4. Механизъм на Играта

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да закупи хранителна доабвка Стоперол Хидра, в която има вложен промоционален талон със скреч поле. Ако след изтриване на скреч полето участникът установи, че печели награда, той следва да се обади на телефон +359888552488 или +35928627749 в работни дни между 9:30 и 17:30 ч. и да информира оператора, че е спечелил предметна награда и да предостави уникалния код, посочен  на печелившия талон, своите имена, адрес и телефон за връзка за предоставяне на наградата. Печелившият участник трябва да информира Организатора, че печели награда не по-късно от един месец след изтичане на срока на Играта – до 31.10.2017.

При желание да участва повече от един път,  участникът трябва да направи нова покупка на Стоперол Хидра.

Продукти Стоперол Хидра, в които няма вложен промоционален талон със скреч поле не участват в промоцията.

В случай че участникът спечели предметна награда, за да получи същата, участникът следва да запази печелившия талон и празната опаковка на Стоперол Хидра и да предаде същите на Организатора чрез съответния куриер, при условията, описани в раздел 7 по-долу.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора – включително действия за промяна на механизма за участие в активността или увеличаване шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

Раздел 5. Продукти, участващи в Играта

В Играта участват само продукти Стоперол Хидра, в които има вложен промоционален талон със скреч поле.

  • Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на ягода
  • Стоперол Хидра х. 12 сашета с вкус на лимон и протокал

Раздел 6. Описание на наградите

Наградите в Играта са следните:

  • 3 бр. х Bubble Bed – надуваем диван
  • 10 бр. х Brita Aluna - кана за пречистване на вода
  • 12 бр. х Kisonli Mini Q8 – мини тонколонка с Bluetooth, Micro SD и USB
  • 15 бр. х Мини хладилна чанта
  • 260 бр. х Плажна игра с хилки и топче

 

Раздел 7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившия талон и празната кутия на Стоперол Хидра на куриера.

Важи само картонената опаковка на продукта, в която се съдържат общо 12 сашета, а не важат отделните сашета т.е. участникът трябва да е закупил цяла опаковка Стоперол Хидра х 12 сашета, за да участва в Промоцията.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

В случай, че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (десет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни.

Раздел 8. Отговорност

Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно Раздел 4 от настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи, за да участва в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта.

Без да се ограничава горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

Предвид че, непарични награди над 30 лв. подлежат на данъчно облагане, съгласно ЗДДФЛ, при поискване от страна на печелившите участници, на лицата ще бъде издадена служебна бележка, която може да бъде изпратена на конкретен адрес. Непарични награди над 30 лв. от наградите в Играта са дивани Bubble Bed и кани Брита.

Раздел 9. Невъзможност за замяна

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Раздел 10. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, както и да прекратява Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Промоцията.

В случай на прекратяване на Промоцията преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторът следва да публикуват съобщение за горното на www.stoperolhydra.bg.

В случай на предсрочно прекратяване на Промоцията, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Промоцията.

Раздел 11. Защита на личните данни

Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 371810 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в  Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

С регистрирането си за участие в Играта участникът дава изрично своето съгласие за събиране и обработка на личните му данни (име и фамилия, телефон - мобилен или стационарен и адрес) от Организатора на Играта и/или негови партньори единствено за целите на Играта, а именно:

  • с цел валидно участие в Играта;
  • за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

Всеки участник има право да възрази срещу такова обработване, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 81, вх. Б, ет.2, офис 3.

Отказът да се предоставят личните данни, определени в Раздел 12, т. 2, води до невъзможност за участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Играта или в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел 12. Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

Сподели

Разгледай още статии

© 2016 Всички права запазени проект на HA