13.06.2017г. | 231 преглеждания

Официални правила на Facebook игра Стоперол Хидра

 

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила

Играта на UNILAB LP ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194  ("Организатор на Играта").

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта ("Официални Правила").

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на https://www.facebook.com/StoperolHydra/.

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: https://www.facebook.com/StoperolHydra/, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не e длъжeн да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00:00 часа на 15 юни 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 18 юли 2017 г. включително.

Раздел 3. Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Торо Груп ООД, Хъбахед ООД, на наетия куриер, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 Раздел 4. Механизъм на Играта

Всяка седмица в рамките на целия период на Играта Организаторът публикува по 1 част от цялостна история под формата на текст и визуални елементи на http://stoperolhydra.bg/aktualno . Към 4 от частите ще се публикуват загадки на https://www.facebook.com/StoperolHydra/ , обвързани със съответстващата им част от история на следните дати:

 • 19.06.2017
 • 26.06.2017
 • 3.07.2017
 • 10.07.2017

Първата и последната седмица от цялостния период на играта са въвеждаща част и финална част, които са само с информативен характер, без загадки. Това са:

 • 15-18.06.2017 - въвеждаща част
 • 07.2017 - финална част

Апелът към потребителите на Facebook страницата на Стоперол Хидра ще е да потърсят отговора в съответната част на историята, публикувана на http://stoperolhydra.bg/aktualno/  и да отговорят в коментар под Facebook загадката.

Всеки, който желае да участва в Играта трябва да напише своя отговор под публикацията на съответната загадка на Facebook страницата. 

Участие за награда в конкретен етап (седмица) може да има само с отговор на загадка в рамките само на този етап. За валидно участие се счита публикуването на верен отговор в коментар към поста със седмичната загадка в определения в поста времеви период за този етап. 
Всеки участник може да участва с един отговор на седмица, като това се зачита за едно участие. Всеки участник има право да участва във всеки етап от четирите етапа на Играта.
Организаторът на Играта си запазват правото за премахване на текст, в случай че има неподходящо съдържание, както и при получено оплакване от трети лица, че същият нарушава техни права.
Всички опити за участие след определения краен срок на Играта, поставените седмични срокове, както и регистрации, при които изпратените авторски текстове не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

Раздел 5. Продукти, участващи в Играта

Играта не е обвързана с покупка на продукт.

 Раздел 6. Описание на наградите, теглене и обявяване на печеливши участници

Наградите в Играта са следните:

 • 20 бр. х пъзели, размер А5, 80 елемента.
 • 20 бр. стикери за стена, размер 100 х 100 см

 

За всяка от четирите седмици със загадки от играта ще бъдат изтеглени по 10 броя награди, както следва - по 5 пъзела и по 5 стикера за стена.

Тегленето и обявяването на печелившите от всеки един етап със загадка ще се осъществява 8 дни след пускането на загадката в пост на https://www.facebook.com/StoperolHydra/ , както следва:

 • Печеливши от загадка 1:

27.06.2017

 • Печеливши от загадка 2:

04.07.2017

 • Печеливши от загадка 3:

11.07.2017

 • Печеливши от загадка 4:

18.07.2017

 

Печелившите се определят на томболен (случаен) принцип сред всички валидни участници, спазили условията за участие чрез онлайн софтуер за теглене на награди.

 Печелившите за всяка от седмиците трябва да се свържат чрез лично съобщение със Stoperol Hydra (чрез фейсбук страницата) в рамките на 5 работни дни, считано от датата и часа на обявяване на публикуване на поста с печелившите участници и да предоставят информация за доставка на наградата (имена, точен адрес и телефон). Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на тези 5 работни дни, посочени по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.

Раздел 7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

В случай, че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (десет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта.

Без да се ограничава горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изпращат отговори "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата за използване на страницата на Играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и Възложителя. За нарушения на Официалните правила ще се считат, без ограничение, следните действия: 

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; 

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие или увеличава шансовете за спечелване на Играта от някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила; 

в) изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения и всякакви други „злонамерени” или вредни програми и компютърни кодове, предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на страницата на Играта или върху нормалната работа на неговите посетители; 

г) всякакви други недобросъвестни действия, които, по преценка на Организатора и Възложителя, пречат на провеждането на Играта и не са необходими за целите на участието в нея.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и Възложителя, като Организаторът и Възложителят не дължат обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на използване на страницата на Играта. Участието в Играта не изисква и по никакъв начин не е обвързано с покупката на Стоперол Хидра или друг продукт на Възложителя.

Раздел 9. Невъзможност за замяна

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Раздел 10. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, в това число срокове по етапите, награди, съдържание, както и да прекратява Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Промоцията.

В случай на прекратяване на Промоцията преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторът следва да публикуват съобщение за горното на https://www.facebook.com/StoperolHydra/,

В случай на предсрочно прекратяване на Промоцията, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Промоцията.

Раздел 11. Защита на личните данни

Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 371810 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в  Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

С регистрирането си за участие в Играта участникът дава изрично своето съгласие за събиране и обработка на личните му данни (име и фамилия, телефон - мобилен или стационарен и адрес) от Организатора на Играта и/или негови партньори единствено за целите на Играта, а именно:

 • с цел валидно участие в Играта;
 • за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

Всеки участник има право да възрази срещу такова обработване, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 81, вх. Б, ет.2, офис 3.

Отказът да се предоставят личните данни, посочени по-горе, води до невъзможност за участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Играта или в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел 12. Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

Сподели

Разгледай още статии

© 2016 Всички права запазени проект на HA