11.05.2018г. | 568 преглеждания

Официални правила на играта „Безгрижно лято със Стоперол Хидра!“

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила Играта на UNILAB LP ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ ("Организатор на Играта"). С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта ("Официални правила").

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на www.stoperolhydra.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: www.stoperolhydra.bg, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не e длъжeн да ги информира по друг начин за настъпилите промени. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра, като се считат уведомени и се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани при условията, описани в Раздел 11 на тези Официални правила. Регистрирането за участие в Играта на спечелили награда участници се извършва чрез описаното в Раздел 4 телефонно обаждане и след предоставяне от съответния спечелил участник на пълната необходима информация (три имена, адрес и телефон за връзка).

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта започва в 00:00:00 часа на 15 май 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 30 септември 2018 г. включително.

Раздел 3. Право на участие Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, „Торо Груп“ ЕООД, „Хъб Ахед“ ООД, на наетия куриер, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 4. Механизъм на Играта Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да закупи поне една опаковка хранителна добавка Стоперол Хидра с някой от двата вкуса, посочени в Раздел 5, в която има вложен промоционален талон със скреч поле. Ако след изтриване на скреч полето участникът установи, че печели награда, той следва да се обади на телефон +359888552488 или +35928627749 в работни дни между 9:30 и 17:30 ч. и да информира оператора, че е спечелил предметна награда, както и да предостави уникалния код, посочен на печелившия талон, своите имена, адрес и телефон за връзка за предоставяне на наградата. Печелившият участник трябва да се регистрира по описания начин не по-късно от един месец след изтичане на срока на Играта – до 31.10.2018 г. В противен случай участникът губи право да получи спечелената от него награда. При желание да участва повече от един път, участникът трябва да направи нова покупка на Стоперол Хидра. Продукти Стоперол Хидра, в които няма вложен промоционален талон със скреч поле, не участват в Играта. В случай че участникът спечели предметна награда и се регистрира в посочения срок, за да получи същата, участникът следва да запази печелившия талон и празната опаковка на Стоперол Хидра и да предаде същите на Организатора чрез съответния куриер, при условията, описани в Раздел 7 по-долу. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора – включително, но не само, в случай на действия за промяна на механизма за участие в Играта или увеличаване шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Правилата на Играта.

Раздел 5. Продукти, участващи в Играта В Играта участват само продукти Стоперол Хидра, в които има вложен промоционален талон със скреч поле.

• Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на ягода

• Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на лимон и портокал

Раздел 6. Описание на наградите Наградите в Играта са следните: 

• 3 бр. х Екшън камера 

• 7 бр. х двуместна палатка 

• 10 бр. х комплект за пикник 

• 80 бр. х Опаковка Стоперол Хидра 12 сашета 

• 200 бр. х Бутилка с инфюзер

Раздел 7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившия талон и празната кутия на Стоперол Хидра на куриера. Важи само картонената опаковка на продукта, в която се съдържат общо 12 сашета, а не важат отделните сашета т.е. участникът трябва да е закупил цяла опаковка Стоперол Хидра х 12 сашета, за да участва в Играта. Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 (петнадесет) работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта. В случай, че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (петнадесет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да я получи. В този случай, Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателя на наградата. Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни. Получаването на непарични награди на стойност над 30 лв. се счита за доход и подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Печеливши участници, които са получили някоя от следните награди: екшън камера, двуместна палатка или комплект за пикник, следва да декларират получения непаричен доход като подадат годишна данъчна декларация и да платят дължимия данък върху стойността на получената награда. Информация относно стойността на получената парична награда ще бъде предоставена от Организатора на Играта при поискване от страна на печелившия участник.

Раздел 8. Отговорност Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно Раздел 4 от настоящите Официални правила, които участникът следва да представи, за да участва в Играта, се считат за невалидни. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Играта и/или доставката на награди. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта. С изключение на продукта Стоперол Хидра, Организаторът не е продавач, производител и/или търговец на предоставяните в рамките на Играта награди и съответно не носи отговорност за тяхната изправност след предаването им на участниците. Всички претенции на участници в Играта относно функционирането и изправността на получени награди в рамките на гаранционния им срок, ако има такъв, следва да се отправят директно към производителя на съответната награда. Без да се ограничава горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка. Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

Раздел 9. Невъзможност за замяна Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Раздел 10. Прекратяване на Играта Организаторът има неотменимото право да променя Правилата на Играта, както и да прекратява Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени от тях продукти. Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Играта. В случай на прекратяване на Играта преди изтичане на срока по Раздел 2, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на www.stoperolhydra.bg. В случай на предсрочно прекратяване на Играта, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Играта.

Раздел 11. Защита на личните данни Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 371810 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания. С регистрирането си за участие в Играта чрез описаното в Раздел 4 телефонно обаждане, участникът дава изрично своето съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, телефон - мобилен или стационарен, и адрес) от Организатора на Играта единствено за целите на Играта, а именно:

• с цел валидно участие в Играта;

• за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и за осъществяване на комуникация в тази връзка.

Вие предоставяте личните си данни, посочени по-горе, доброволно. Отказът да предоставите личните си данни води до невъзможност за участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда. Организаторът на Играта ще съхранява личните Ви данни до приключване на Играта и уреждане на всички отношения, свързани с нея, но не по-късно от 31.12.2018 г. Вашите права по отношение на обработването на лични данни (i) Право на достъп и право да получите копие от Личните Ви данни Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. (ii) Право на коригиране на Вашите лични данни Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни. (iii) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. ако са били обработвани незаконосъобразно). (iv) Право на ограничаване на обработването Ако оспорите точността на личните Ви данни, за период, който ни позволява да проверим Вашето оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. (v) Право на преносимост (считано от 25 май 2018 г.) Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили за целите на Играта, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни се извършва по автоматизиран начин. Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Организатора на Играта директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо. (vi) Оттегляне на съгласие Имате право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако оттеглите съгласието си обаче, няма да можете да получите наградата, която сте спечелили. Ако желаете да упражните някое от правата си, посочени по-горе следва да изпратите писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 81, вх. Б, ет.2, офис 3 или да се обадите на тел. +35928627749 Право на жалба Ако считате, че Организаторът на Играта обработва личните Ви данни в нарушение на законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Раздел 12. Съдебни спорове Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

Сподели

Разгледай още статии

© 2016 Всички права запазени проект на HA