29.06.2018г. | 247 преглеждания

Официални правила на Facebook игра

Стоперол Хидра и лятото те предизвикват

 

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила

Играта на UNILAB LP ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ ("Организатор на Играта").

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта ("Официални Правила").

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на https://www.facebook.com/StoperolHydra/ и  http://stoperolhydra.bg/

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: https://www.facebook.com/StoperolHydra/и http://stoperolhydra.bg/ , освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не e длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С участието си в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра, като се считат уведомени и се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани при условията, описани в Раздел 11 на тези Официални правила.

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта започва в 10:00:00 часа на 02 юли 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 26 август 2018 г. включително.

Раздел 3. Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Торо Груп ООД, Хъбахед ООД, на наетия куриер, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 Раздел 4. Механизъм на Играта

В рамките на периодa на Играта Организаторът ще публикува 4 предизвикателства с ангажиращ елемент към потребителите на https://www.facebook.com/StoperolHydra/.

 

Всяко предизвикателство е с продължителност от 14 дни и ще се публикува последователно на датите:

 • 07.2018 – публикация с първо предизвикателство;
 • 16.07.2018 – публикация с второ предизвикателство;
 • 30.07.2018 – публикация с трето предизвикателство;
 • 13.08.2018 – публикация с четвърто предизвикателство;

Апелът към аудиторията на Facebook страницата на Стоперол Хидра ще е да изпълни условията на предизвикателството. Всеки участник трябва да сподели в коментар към съответната публикация за даденото предизвикателство своя отговор, съобразен с изискания формат на текущата активност – пр. снимка, кратък текст или видео. При несъответствие между изискванията на предизвикателството и споделения отговор от участника съответният потребител няма да бъде одобрен и няма да бъде част от разпределянето на наградите в играта.

Участие за награда към конкретно предизвикателство може да има само с отговор под публикацията му в рамките на 14-дневния период за провеждане на даденото предизвикателство. За валидно участие се счита публикуването на отговор, съответстващ на темата на предизвикателството и определения формат. При споделяне на отговор след изтичане на периода на даденото предизвикателство, участието се счита за невалидно. 

Активният период на всяко предизвикателство, или времето, в което потребителите могат да публикуват резултатите си към него, е 14 дни от датата на публикуване.

Всеки потребител може да участва с един отговор /един път/ в активния 14 дневен период на всяко предизвикателство, като това се зачита за едно участие. В случай на повече от едно участие от един и същ потребител към конкретно предизвикателство – за валидно ще се зачита само първото му участие.

Всеки потребител има право да участва във всяко от четирите предизвикателства на Играта по един път.

Организаторът на Играта си запазва правото за премахване на текст, снимка или видео в случай, че съдържанието противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с обществения ред, морала, самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта или 14 дни за всяко конкретно предизвикателство от датата на обявяване, както и коментари, при които изпратените авторски текстове, снимки или видеа не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

В жребия за голямата награда попадат всички потребители, които поне веднъж са взели успешно участие в някое от общо четирите предизвикателства. По-големият брой участия в предизвикателствата означава и по-голям шанс за спечелване на голямата награда. Един потребител може да бъде с максимум 4 /четири/ заявки за голямата награда – при съответно успешно участие във всяко едно от предизвикателствата. 

 

 

Раздел 5. Продукти, участващи в Играта

Играта не е обвързана с покупка на продукт.

Раздел 6. Описание на наградите, теглене и обявяване на печеливши участници

Малки награди:

 • 8 бр. кутии за плодове, разпределени по 2 бр. за теглене на предизвикателство;
 • 8 бр. шейкъри, разпределени по 2 бр. за теглене на предизвикателство;
 • 4 бр. Стоперол Хидра, разпределени по 1 бр. за теглене на предизвикателство.

Общият брой малки награди /двадесет/ ще бъде разпределен по 5 /пет/ награди между 5 /петима/ печеливши на предизвикателство.

Разпределянето на видовете малки награди между печелившите се осъществява на случаен принцип чрез специален софтуер.

Голяма награда:

Условия и параметри за ползване

Период: 2 месеца от датата на получаване  

 • Ваучерът включва:
 • 2 нощувки с 2 закуски и 1 вечеря

След получаване на ваучера спечелилият участник трябва да направи резервация на http://www.garmenhills.com/ съобразно свободните дати за посещение.

 

Теглене на награди

След приключване на 14-дневния срок за всяко едно от четирите предизвикателства ще бъдат изтеглени по 5 броя малки награди, както следва – по две кутии за плодове, по два шейкъра и един Стоперол Хидра.

Тегленето и обявяването на печелившите на малките награди от всяко едно предизвикателство ще бъде на следните дати:

 • Печеливши от предизвикателство 1:

18.07.2018

 • Печеливши от предизвикателство 2:

1.08.2018

 • Печеливши от предизвикателство 3:

15.08.2018

 • Печеливши от предизвикателство 4:

29.08.2018

Тегленето на печелившия на голямата награда ще се осъществи измежду общо всички участници в четирите предизвикателства. Обявяването ще се случи на:

 • 29.2018

Печелещите малките награди се определят на томболен (случаен) принцип чрез онлайн софтуер за теглене на награди сред всички участници за всяко предизвикателство, спазили условията за участие.

Печелещият голямата награда се определя на случаен принцип чрез онлайн софтуер за теглене на награди измежду всички участвали в четирите предизвикателства, спазили условията за участие.

Печелещите малки награди и голямата награда трябва да се свържат с Facebook страницата на Stoperol Hydra чрез лично съобщение в рамките на 10 работни дни, считано от датата и часа на обявяване на публикуване на поста с печелившите участници и да предоставят информация за доставка на наградата (имена, точен адрес и телефон). Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на тези 10 работни дни, посочени по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.

Раздел 7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

В случай че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (петнадесет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни.

Получаването на непарични награди на стойност над 30 лв. се счита за доход и подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Печелившият участник, който е спечелил ваучер за семеен уикенд в Garmen Hills, следва да декларира получения непаричен доход като подаде годишна данъчна декларация и плати дължимия данък върху стойността на получената награда. Информация относно стойността на получената парична награда ще бъде предоставена от Организатора на Играта при поискване от страна на печелившия участник.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта.

С изключение на продукта Стоперол Хидра, Организаторът не е продавач, производител и/или търговец на предоставяните в рамките на Играта награди и съответно не носи отговорност за тяхната изправност след предаването им на участниците. Всички претенции на участници в Играта относно функционирането и изправността на получени награди в рамките на гаранционния им срок, ако има такъв, следва да се отправят директно към производителя на съответната награда.

Без да се ограничава горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изпращат отговори "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата за използване на страницата на Играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и Възложителя. За нарушения на Официалните правила ще се считат, без ограничение, следните действия: 

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; 

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие или увеличава шансовете за спечелване на Играта от някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила; 

в) изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения и всякакви други „злонамерени” или вредни програми и компютърни кодове, предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на страницата на Играта или върху нормалната работа на неговите посетители; 

г) всякакви други недобросъвестни действия, които, по преценка на Организатора и Възложителя, пречат на провеждането на Играта и не са необходими за целите на участието в нея.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и Възложителя, като Организаторът и Възложителят не дължат обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на използване на страницата на Играта. Участието в Играта не изисква и по никакъв начин не е обвързано с покупката на Стоперол Хидра или друг продукт на Възложителя.

Раздел 9. Невъзможност за замяна

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Раздел 10. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, в това число срокове по предизвикателствата, награди, съдържание, както и да прекратява Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Играта.

В случай на прекратяване на Играта преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на www.stoperolhydra.bg и https://www.facebook.com/StoperolHydra/

В случай на предсрочно прекратяване на Играта, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Играта.

Раздел 11. Защита на личните данни

Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 371810 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в  Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

С регистрирането си за участие в Играта участникът дава изрично своето съгласие за събиране и обработка на личните му данни (име и фамилия, телефон - мобилен или стационарен и адрес) от Организатора на Играта и/или негови партньори единствено за целите на Играта, а именно:

 • с цел валидно участие в Играта;
 • за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и за осъществяване на комуникация в тази връзка.

Вие предоставяте личните си данни, посочени по-горе, доброволно. Отказът да предоставите личните си данни води до невъзможност за участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда. Организаторът на Играта ще съхранява личните Ви данни до приключване на Играта и уреждане на всички отношения, свързани с нея, но не по-късно от 31.12.2018 г. Вашите права по отношение на обработването на лични данни (i) Право на достъп и право да получите копие от Личните Ви данни. Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. (ii) Право на коригиране на Вашите лични данни. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни. (iii) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. ако са били обработвани незаконосъобразно). (iv) Право на ограничаване на обработването. Ако оспорите точността на личните Ви данни, за период, който ни позволява да проверим Вашето оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. (v) Право на преносимост (считано от 25 май 2018 г.) Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили за целите на Играта, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни се извършва по автоматизиран начин. Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Организатора на Играта директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо. (vi) Оттегляне на съгласие. Имате право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако оттеглите съгласието си обаче, няма да можете да получите наградата, която сте спечелили. Ако желаете да упражните някое от правата си, посочени по-горе, следва да изпратите писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 81, вх. Б, ет.2, офис 3 или да се обадите на тел. +35928627749. (vii)Право на жалба Ако считате, че Организаторът на Играта обработва личните Ви данни в нарушение на законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Играта или в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел 12. Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

 

Сподели

Разгледай още статии

© 2016 Всички права запазени проект на HA